Премиера на спектакъла „Нирвана“ с Деян Донков и Радина Кърджилова в театър 199 на 17 и 18 декември

5/5

На 17 и 18 декември столичнитя театър 199 „Валентин Стойчев“ ни кани на премиерта на спектакъла „Нирвана“ от Константин Илиев с Деян Донков и Радина Кърджилова. Режисьор на пиесата е Стилян Петров, сценограф е Никола Тороманов, а композитор – Милен Кукошаров.

„Да обяс­ня­вам за­що два­ма­та ге­рои на пи­е­са­та ми са Ло­ра и Яво­ров е все ед­но да обяс­ня­вам за­що тол­ко­ва ав­то­ри в най-раз­лич­ни вре­ме­на са се на­соч­ва­ли към ед­ни и съ­щи ге­рои – Едип, Ан­ти­го­на, Елек­т­ра, Си­зиф. За на­ша­та кул­тур­на ис­то­рия двой­ка­та Яво­ров–Ло­ра е мит, кой­то е прив­ли­чал и ще прив­ли­ча вни­ма­ни­е­то на мно­зи­на. За­що­то слу­чи­ло­то се меж­ду тях не е не­щас­т­на случ­ка от ин­те­рес за кри­ми­на­лис­ти­ка­та и в час­т­ност за съ­деб­на­та ме­ди­ци­на. Ста­ва ду­ма за хо­ра, съб­ра­ли в се­бе си мно­го от ду­ха на епо­ха­та, а съ­щев­ре­мен­но и за ин­ди­ви­ду­ал­нос­ти, кон­ф­лик­ту­ва­щи въз ос­но­ва на ед­но про­ти­во­ре­чие, ха­рак­тер­но не са­мо за кон­к­рет­но­то ис­то­ри­чес­ко вре­ме. За­то­ва в пи­е­са­та те не са обоз­на­че­ни ка­то Ло­ра и Яво­ров, а ка­то Мъ­жът и Же­на­та.

фотограф: Тихомир Рачев

За­що фа­бу­ла­та въз­п­ро­из­веж­да са­мо два­та пос­лед­ни ча­са от пос­лед­на­та им нощ, е въп­рос, за­ся­гащ по-ско­ро за­на­я­та, дра­ма­тур­гич­на­та тех­ни­ка, ако мо­же да има та­ко­ва по­ня­тие. За вза­и­моот­но­ше­ни­я­та на Ло­ра и Яво­ров мо­же да се раз­ка­же и по друг на­чин – чрез рет­рос­пек­ции, чрез включ­ва­не на раз­лич­ни по вре­ме и мяс­то сце­ни, на прин­ци­па на  мон­та­жа – чрез ед­но по-епи­чес­ко по­вес­тво­ва­ние. В слу­чая два­ма ду­ши – мъж и же­на, зас­та­ват един сре­щу друг, за да си ка­жат всич­ко, ко­е­то имат да си каз­ват. Ди­а­ло­гът за­вър­ш­ва с два из­с­т­ре­ла. То­зи на­чин на из­г­раж­да­не на дейс­т­ви­е­то е по-тру­ден, но те­ма­та за­дъл­жа­ва да се из­бе­ре труд­но­то. Ве­ро­ят­но и за един скул­п­тор е мно­го по-лес­но да нап­ра­ви чо­веш­ка фи­гу­ра от во­сък или, да ре­чем, от сняг, но той из­би­ра ма­те­ри­ал, кой­то се съп­ро­тив­ля­ва – мра­мор нап­ри­мер. Ма­те­ри­а­лът тряб­ва да се съп­ро­тив­ля­ва, за да пре­диз­ви­ка всич­ки­те си­ли на то­зи, кой­то се бо­ри с не­го“, коментира Константин Илиев през 1983 г.

фотограф: Тихомир Рачев

Днес авторът на „Нирвана“ споределя: „„Аорта“ е латинска дума. Означава главна артерия, която излиза от лявата камера на сърцето. Човекът, другите бозайници и птиците имат аорта. Влечугите нямат. Аорта имат и човешките поселения. В големия град между Стара планина и Витоша тя се нарича „Улица Раковски“.

Обичам я.

Най вече заради шестте театъра по протежението ѝ.

Без тях София няма да диша.

Наименованието на един от тези жизнено важни елементи от анатомията  на града съдържа: цифра.

199.”

Следващите представления на „Нирвана“ са на 30 декември, 9 и 24 януари 2022 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp