Дигитализация на експонати в Градска художествена галерия – Пловдив

5/5

Градска художествена галерия (ГХГ) – Пловдив е партньор по проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив“, финансиран от ФМ на ЕИП. Галерията, която притежава една от най-представителните колекции от произведения на българското изобразително изкуство, се включи в проекта като дигитализира редица ценни експонати. Една подобна творба е автопортретът на художничката Бинка Златарева, чиито творби бележат важен етап от развитието на българското изобразително изкуство. Авторката е и сред първите български художници, работещи в областта на автопортрета.

Други интересни експонати на ГХГ–Пловдив, дигитализирани по проекта, са гравюрите върху дърво „Укийко-е“ („плаващ свят“ – термин от будистката терминология, използван за обозначаване на светския живот). Те са създадени за широките градски слоеве на обществото и въвеждат нови теми и сюжети, насочват вниманието към делничния живот и света на човека. Гравюрата „Укийо-е“ е един от символите на японското изкуство, а притежаването и съхраняването на колекция от тези гравюри е гордост за всеки голям музей в света.

Част от фонд „Икони“ на Галерията е възрожденската икона от средата на XIX в.  „Огненото възнесение на Св. Илия“. Представителите на българските иконописни центрове през Възраждането пътуват и създават новаторско за времето си изкуство, повлияно от Барок и Рококо, с по-ярки цветове и богата декорация в облеклото на изписваните свети образи. В изобразителното поле на иконата навлизат  пейзажи и панорами. Всички тези тенденции са ярко представени в иконата „Огненото възнесение на Св. Илия.“

„Този  документ е създаден с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp